سهامداران

سهامداران

صندوق با سرمایه گذاری بخش غیردولتی و مشارکت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تاسیس شده است.

فهرست سهامدارن صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

عنوان سهامداردرصد سهام
 ستاد توسعه زیست فناوری49
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران17
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو17
شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد17


افزودن ماژول جدید
0%